«Навчання повинне бути засноване на
особистому досвіді учнів і орієнтоване
на їхні інтереси та потреби,
основним способом навчання стає дослідження
навколишнього життя в проектній формі». 
Джон Дьюї
"Знання — на стільки цінна річ, що варто

 їх здобувати з будь-якого джерела".
Фома Аквінский
Проектцепять П”: ПроблемаПлануванняПошук інформаціїПродуктПрезентація. ШостаПпроектуце його портфоліо, тобто папка, у якій зібрані всі робочі матеріали.
Реалізація проекту проходить у кілька етапів.
I етап Мотиваційний (організаційно-підготовчий)
 На цьому етапі  керівник проекту має створити мотивацію, яка  перетворить його педагогічне  завдання у прагнення,бажання  учасників, активізує  її.
 •добір програмно-методичного забезпечення для реалізації проекту;
вивчення досвіду педагогів-новаторів за темою проекту;
ІІ етап -  Інформаційний
 аналізування педагогом резерву своїх професійних можливостей і передбачуваних ускладнень, а також зацікавленості колег темою проекту;
виявлення інтересу учасників і рівня їхніх знань з теми проекту;
За  результатами  діагностики   проводиться  низка  педагогічних  заходів , спрямованих  на  збагачення  знань  дітей , оволодіння  навичками  та  вміннями  , для  реалізації   спільного задуму.
ІІІ етап - Репродуктивний
 •корекція індивідуальних планів учасників проекту;
визначення змісту роботи з пріоритетного напряму діяльності педагога;
    Основним завданням педагога є надання учасникам змоги  практично застосувати набуті  на інформаційному етапі знання, навички та вміння під час підготовки та  реалізації спільного задуму.
ІV етап Узагальнення, аналізу та систематизації отриманих знань.
   реалізація проекту через взаємодію з дітьми, колегами та батьками, активне впровадження нетрадиційних форм роботи з дітьми, зокрема проектно-ігрових;
узагальнення та поширення перспективного досвіду роботи
За обраною темою проводяться контрольні заняття з усіх видів  організованого навчання. На цей етап виділяється третина часу, відведеного на всі шість етапів.
V етап - Творчий 
На  цьому  етапі  здійснюється  реалізація  задуму проводиться  свято чи  закінчується  виготовлення  дитячої книжечки , придумування  казок , змагання , виставка  абощо. Творча  робота  сприяє  збереженню  психічного  здоров я  дитини , підвищує  її  життєвий  тонус.
Щоб зрозуміти важливість цього феномену, звернімося до слів К. Ушинського: "Нехай кожен пригадає своє ди¬тинство, і він побачить: свято для дитини зовсім не те, що є святом для нас. Це справді подія в її житті, і дитина лічить дні від свята до свята, як ми лічимо роки від однієї важливої події в нашому житті до іншої".
VI етап - Рефлексивно-оцінювальний 
•          презентація результатів проектної діяльності;
•         аналізування отриманих результатів.
 На завершальному етапі відбувається, так би мовити, "подорож у часі" у зворотному порядку. В учасниках розвивається вміння оцінювати самих себе і свою діяльність протягом усіх попередніх етапів, виявляти спільні успіхи та невдачі, помічати й радіти з того, що вдалося товаришеві.
Опрацювання наступної теми починається за умови, що учасники вичерпали всі можливі творчі ресурси з минулої теми, і в них більше немає нових ідей.
. Освітній (перетворення старого в нове)проект
Структура  проекту:
1.Назва  проекту.
2.Актуальність  проблеми, наукове  обґрунтування.
3.Мета  проекту.
4.Завдання  проекту.
5.Етапи , термін  реалізації  проекту.
6.Забезпечення  проекту:
7.Науково-методичне;
8.Матеріально-технічне;
9.Критерії  оцінки  очікуваних  результатів.
10.              Перелік  основних  заходів;
11.              Очікувані  результати;
12.              Система  організації  і  контролю за  ходом  виконання.
Опис проблеми - це аналіз ситуації, яка свідчить про наявність проблеми; що вже зроблено для зміни ситуації, що склалася.
Актуальність проблеми визначається по:
- Соціальної значимості;
- Результатами вивчення та аналізу ситуації; недостатності її розробки;
- Необхідності її подальшої розробки з наступною реалізацією.
Вимоги до формулювання теми
1. Вибір ключових слів (з ким, для чого, за допомогою чого).
2. Конкретність формулювання.
3. Адресність.
Мета проекту - це коротка позитивне формулювання того, який позитивний результат буде отримано, якщо проект буде виконаний.
Вимоги до формулювання мети: стислість; позитивність результатів.
Передбачуваний результат - це опис кінцевого продукту.
Завдання - шляхи реалізації мети.
Методи реалізації проекту - це короткий опис етапів реалізації проекту
Алгоритм  виконання  проекту.
Тематика проекту обирається з урахуванням нових освітніх завдань, педагогічних концепцій та парадигм, реалій сучасного життя, інтересів і здібностей дітей  (на основі діагностики) тощо. Обгрунтування вибору проблеми висвітлює концептуальність, актуальність, необхідність, новизну обраної тематики.
Назва проекту включає узагальнену назву проблеми, відтворює основний зміст діяльності і визначається її кінцевим результатом.
Мета та завдання проекту повинні бути сконкретизовані й спрямовані на реальний результат.
Відповідно до мети та завдань обирається тип проекту, подається його характеристика за такими параметрами:
·  За кінцевим результатом: теоретичний, теоретико-практичний, практико-орієнтований.
·  За змістом: монопредметний, міжпредметній, надпредметний.
·  За кількістю учасників: індивідуальний, колективний (парний, груповий).
·  За тривалістю: міні-проект, короткочасний, середньої тривалості, довготривалий, лонгітюдний.
·  За ступенем самостійності: репродуктивно-дослідний, частково-пошуковий, дослідницький чи експериментально-дослідницький, евристичний.
·  За характером контактів: внутрішній, зовнішній, міжнародний.
Визначення учасників (та співучасників) проекту.
Визначення бази реалізації проекту (місця розробки та місця реалізації).
Термін реалізації проекту включає дати початку та закінчення роботи над проектом.
Прогнозований результат передбачає створення нового продукту (нові технології, методики, посібники, сценарії, плани, програми, бази даних, центри та ін), форму його представлення.
Визначення ресурсів (людські, матеріально-технологічні, фінансові, інформаційні) дозволяє чітко визначити потреби й заздалегідь спланувати можливість та шляхи їх забезпечення (або відмовитись від проекту в разі неможливості їх забезпечення).
Результати проекту можуть бути матеріальними (моделі, програми, плани, колекції, створення об'єднань, центрів, громадських організацій тощо) та ідеальними (нові способи дій, оригінальні доведення теорем, методи дослідження
                                                                  

Дата публікації:

0 коментарі :