Конспект уроку "Державна влада"

Тема: Державна влада.
Мета: охарактеризувати поняття влада та її види, визначити особливості державної влади; удосконалювати уміння учнів працювати зі схемою, навички співпраці в групі;  формувати вміння висловлювати власне ставлення до проблеми; виховувати в учнів повагу до органів державної влади.
Ключові поняття: державна влада, механізм держави, орган державної влади, апарат держави.
Технологія розвитку критичного мислення
(Дж. Стіл, К. Мередіт, Ч. Темпл)

Обладнання: підручник «Правознавство»О.Д.Наровлянський, Конституція України, роздатковий матеріал «Приклади елементів механізму держави» , «Принципи діяльності державного апарату», мультимедійний супровід.


Епіграф
Влада не псує людей, зате дурні,
 коли вони у владі, псують владу.
   Бернард ШОУ

Технологічні етапи уроку

Перший етап – актуалізація. Стадія виклику
Учитель. Прочитайте уважно епіграф уроку спрогнозуйте про, що ми сьогодні поговоримо?
Оголошення та запис теми уроку «Державна влада»
Поняття «державна влада»- виділіть ключові слова. Чи відомі вам їх визначення? Озвучте.
Держава - це суверенна, політико-територіальна організація влади певних соціальних сил, що має спеціальний апарат управління і примусу, здатна за допомогою права робити свої веління загальнообов'язковими для населення всієї країни, представляє суспільство у внутрішніх і зовнішніх відносинах.
Влада - це здатність і можливість чинити вплив на діяльність, поведінку людей за допомогою певних засобів: волі, авторитету, права, насильства.
Учитель. Співставте дані поняття у парах спробуйте сформувати визначення,

Державна влада - це вид публічної політичної влади, яка здійснюється державними органами за допомогою юридичних норм (конституції, законів, указів, постанов), здатність держави підпорядковувати своїй волі поведінку людей та діяльність об’єднань.
Сьогодні метою нашої роботи буде визначити особливості державної влади, виявити як вона реалізується
Оголошення очікуваних результатів
Учитель. Ми разом визначимо ознаки державної влади,
вияснимо які є елементи механізму держави ,
з яких органів складається державний апарат.
Проаналізуємо сутність  принципів діяльності державного апарату.
Поміркуймо, для чого нам потрібні ці знання? Де ви зможете їх застосувати?
За результатами бесіди цілі уроку конкретизуються та подаються через діяльність учня.
         Опис очікуваних результатів.
 Учень повинен:
знати:
ключові поняття: державна влада, механізм держави, орган державної влади, апарат держави;
розуміти:
різницю понять держава і державна влада, сутність принципів діяльності державного   апарату;
застосовувати:
наводити приклади державних органів України при класифікації  ;
аналізувати:
висловлювати думку щодо того, якою мірою діяльність державного апарату України відповідає існуючим принципам;
синтезувати:
значення принципів діяльності державного апарату для життя народу;
оцінювати:
результати своєї роботи на уроці.
Учитель. Чи можна сказати, що держава і державна влада це одне й те саме?
Державну владу й державу не можна ототожнювати, це не те саме ( у літературі термін «публічна влада» іноді використається як синонім «держави»).
Державна влада - це спосіб керівництва (керування) суспільством, а держава - спосіб (форма) організації суспільства.
*Український філософ В. Кремінь зазначав: «Історія свідчить: кожний, хто рвався до трону, шукав свого: один багатства, інший — почестей, третій — права вершити долю людей, четвертий — прагнув змінити світ... І майже всі вели боротьбу за владу... Влада є однією з фундаментальних початків людського суспільства.»
*Давньогрецький мислитель Платон:«Суспільство, якщо бажають, щоб воно було найкращим, повинно управлятися такими мужами, яких визнано гідними загальним судом людей розумних. А тому нехай на чолі суспільства стоять такі люди, які і в ранньому віці виявили відмінні здібності душі і, досягнувши віку зрілості, значно перевершили інших своїми доброчестями».
Учитель Як учений сучасності та мислитель стародавнього світу характеризують поняття «Державна влада»?
Які цінності вони виділяють?
Який зміст у це поняття вкладаєте ви? «Генератор ідей».

(кожен учень згадує й записує в зошиті все, що знає про держ. вл. (виключно індивідуальна робота, тривалість 1-2 хв.; обмін інформацією в парах, групах. (не більше 3 хв.), кожна група по колу називає якусь одну відомість або факт, при цьому не повторюючи раніше сказаного (складається список ідей);
-            всі відомості коротко, у вигляді тез записуються вчителем (без коментарів), навіть якщо вони помилкові;  - всі помилки виправляються далі, під час освоєння інформації.)
Другий етап – усвідомлення змісту. Стадія осмислення
Учитель. Спробуємо виявити ознаки державної влади із наших тез та доповнити їх.
Запис у зошит. Ознаки державної влади:
 1. легітимність (це морально-психологічне сприйняття влади громадянами);
 2. верховенство (посідає найвище місце у владній ієрархії певного суспіль­ства);
 3. суверенність (незалежність від будь-якої влади всередині країни та поза її межами);
 4. загальність(загальним характером примусового впливу на по­ведінку людей)
 5. публічність (здійснюється офіційно, за допомогою спеціально створених органів і установ);
 6. обов’язковість
 7. універсальність
Учитель. Реалізація державної влади(функцій держави) потребує обов’язкової наявності спеціальних органів та організацій.
Це як годинник аби він був не іграшкою, годинником він має показувати час. Тому у ньому є певний механізм, що складається з елементів.
Робота з підручником та Конституцією України. Схема «Механізм держави»(у зошит)ст..94 п.2
Учитель. Прочитайте і виділіть особливості елементів механізму держави. (фінансування з держ. бюджету) У Конституції виділіть розділи та статті про діяльність державних органів.
Державні підприємства, установи, організації
Підрозділи та колективи працівників, що створюються державою для реалізації функцій держави в економічній та соціальній, культурній сферах.
За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в Україні існує 11 175 утворених при міністерствах і відомствах державних госпрозрахункових підприємств, установ та організацій. Зокрема, 7 608 з них входять до сфери упуправління міністерств, 3 567 – інших центральних органів виконавчої влади

Державні органи
Колективи службовців, що створюються для реалізації владних функцій: законодавчі, виконавчі, судові сферою діяльності є політична влада
Органи спеціального призначення
Збройні сили, органи внутрішніх справ, служба безпеки, контрольно-наглядові органи, органи виконання кримінальних покарань, що здійснюють охоронні функції
Закріплення та узагальнення.
Учитель. Розподіліть у відповідності з елементами механізму держави наведені у картках приклади Робота з роздатковим матеріалом.
Таким чином, основним призначенням усіх елементів механізму держави є (?)реалізація завдань і функцій держави.
Учитель. Пригадайте, коли ми розкривали з вами теми про референдум, вибори, то обов’язково визначали принципи(?)(лат. principium — начало, основа) це загальні вимоги).Тому вам не складно буде проаналізувати  принципи діяльності державного апарату та вияснити їх значущість. Спробуємо це зробити разом.
Роздатковий матеріал «Принципи діяльності державного апарату. Робота у групах(7) 2 хв.).Роз’яснення груп та спільне коригування.
1.                демократизм — передбачає широке залучення громадян до активної участі у формуванні та організації діяльності органів державного апарату;
2.                законність — усі державні органи і громадяни зобов'язані суворо дотримуватися всіх законів держави й організовувати свою діяльність відповідно до них;
3.                • професіоналізм та компетентність — залучення найкваліфікованіших та високопрофесійних кадрів, висока організація праці;
4.                поділ влад — основні напрями діяльності державного апарату (законодавча, організаційно-виконавча, судочинство, нагляд і контроль) чітко розмежовуються між відповідними спеціалізованими системами органів. Завдяки цьому створюється режим стримувань, який протидіє свавіллю, беззаконню з боку державних органів;
5.                пріоритет прав і свобод людини — державні органи та службовці зобов'язані визнавати, реалізовувати та охороняти права і свободи громадян. Людина є найвищою цінністю суспільства, і тому держава відповідальна перед кожною особою за створення умов для вільного і гідного її розвитку;
6.                принцип ненасильства — у роботі державного апарату основна роль належить організаційним та виховним методам, а метод примусу має допоміжне, другорядне значення;
7.                гласність та врахування громадської думки — забезпечує відкритість діяльності державних органів;
Отже, дані принципи слугують підвищенню ефективності та якості функціонування державного апарату .
Третій етап – рефлексія
«Істинні та хибні твердження»
1.                Державна влада-це вид публічної політичної влади.(так)
2.                Рішення державної влади є загально обов’язковим тільки для громадян даної держави (ні)
3.                Ознакою державної влади є морально-психологічне сприйняття влади громадянами (легітимність) .(так)
4.                Механізм держави - це апарат держави. (ні)
5.                Органи держави –це апарат держави.(так)
6.                Державні ПОУ належать до апарату держави(ні)
7.                Національна гвардія належить до механізму держави.(так).
8.                Іван-Франківська обл.. держ. адм. належить до механізму держави. .(так)
9.                У роботі державного апарату присутній принцип насильства. (ні)
10.           Ми запам’ятали ключові поняття: державна влада, механізм держави, орган державної влади, апарат держави(?)
Підсумок. Обмін думками.
Самооцінювання. Аргументування оцінок вчителем
Домашнє завдання. Опрацювати § 14, вправа9.


Дата публікації:

2 коментарі :

 1. Імпонує те, що урок розроблено відповідно до технологічної логіки. Ви дотримуєтесь концепту інновації. Аналіз технологічної оболонки дає підстави зробити висновок про творчий підхід до адаптації технології до конкретних педагогічних умов, розробленість персонал-технології досягнення передбачуваного результату. З повагою, Оксана Яківна

  ВідповістиВидалити
 2. Дякую за коментар! Для мене дуже важлива ваша думка.

  ВідповістиВидалити