Портфоліо проекту"Право громадян на житло"

Назва проекту: Право громадян на житло
Основний та другорядні (дотичні) навчальні предмети: історія, інформатика, правознавство, соціологія
Перелік ключових компетентностей, розвиток яких передбачено проектом :
· уміння вчитись
· соціальна компетентність
· компетентності з інформаційних і комунікативних технологій
· громадянська компетентність
· соціокультурна компетентність
Вік учнів, клас10-11 клас (15-17 років)
Стислий опис проекту
Мета проекту: виявлення шляхів задоволення права громадян на житло в Україні, вміння учнів самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, сформувати навички пошукової, аналітичної, творчої діяльності.
Актуальність проекту:
Сьогодення диктує нам про що думати та визначає актуальні життєві проблеми з якими стикаються тисячі українців. В Україні є категорії людей, що незабезпечені житлом. Питання поліпшення становища у сфері забезпечення населення України доступним житлом закономірно посідають центральне місце в сучасній політиці. І все ж поблема існує…
Варто уважніше проаналізувати нормативно-правову базу реалізації права громадян на житло, а також знайти різницю між соціальним житлом і звичайним, спробувати визначити ефективніші шляхи реалізації даної проблеми, враховуючи закордонний досвід.
Ідея проекту: організація самостійного навчання учнів , яке опирається на особистісний досвід, орієнтоване на їхні інтереси та потреби
Питання проекту
Реалізація житлового права громадян України
Ключове питання
В своїй хаті своя й правда,
І сила, і воля
Т.Г Шевченко («І мертвим, і живим...» 1845 p.).

Тематичні питання
Які форми реалізації права громадян на житло в Україні?
Які житлові права та обов’язки громадян передбачено законодавством ?
Чи варто українцям переймати закордонний досвід у вирішенні житлових питань?

Змістові питання
Якими нормативно-правовими актами регулюються житлові правовідносини?
Які основні групи житлового фонду передбачив законодавець?
Які громадянин може стати власником житла?
Яка категорія громадян може сподіватись на безоплатне житло від держави?
У чому полягає різниця між соціальним та звичайним житлом?
Як за кордоном вирішують житлові питання?

Характеристика проекту

За кінцевим результатом: теоретико-практичний.
· За змістом: міжпредметний, надпредметний.
· За кількістю учасників: колективний (парний, груповий).
· За тривалістю: середньої тривалості.
· За ступенем самостійності: дослідницький .

Навчальні цілі

Розкрити зміст права громадян на житло та способи його реалізації
Визначити категорії осіб, що мають право на соціальне житло
Розвиток:
· навичок самостійного пошуку інформації
· навичок робити з нормативно-правовою базою теми
· навичок аналізу, інтерпретації, класифікації та відтворення інформації у процесі дослідницької діяльності
· навичок критичного мислення
· уміння відстоювати та аргументувати власну позицію
· досвіду творчої роботи самостійно та у групі
· виховання відповідальності перед колективом за виконану роботу
Очікуваним навчальним результатом є поглиблене вивчення теми «Житлове право України»,
пропозиція шляху реалізації права на житло соціально незахищеній категорії

Діяльність вчителя
Запропонувати учням підібрати вислови відомих осіб, щодо значення житла для людини
Підготовка учнів до реалізації проекту.
Розподіл обов’язків щодо збору та опрацювання інформації
Обговорення основних правил збору інформації
Провести опитування «Що знаємо,а що хочемо дізнатись про житлове право»(досвід учнів)
Вступна презентація «Основи житлового права»
Ознайомлення учнів із суттю проекту,мотивувати до спільної роботи. (Розподіл обов’язків щодо збору та опрацювання інформації Обговорення основних правил збору інформації)
Контроль та супровід учнівської роботи
Визначення критеріїв оцінки результатів проекту

Діяльність учнів
Підібрати вислови відомих осіб, щодо значення житла для людини
Виявити власний досвід щодо житлового права
Ознайомитись із суттю проекту
Об’єднатись у групи, розподілити обов’язки щодо збору та опрацювання інформації.
1 група: визначає чинну нормативно-правову базу Житлового права.
2 група: шукає шляхи набуття власності на житло.
3 група: житло соціального призначення. Визначення категорій, що мають на нього право. Соціологічне опитування: « Чи є це питання актуальним для жителів вашої місцевості?»
4 група: пошук інформації про закордонний досвід регулювання житлового питання.
5 група: дослідження історичного минулого українців з досвіду регулювання житлового питання.
Підготовка презентаційних матеріалів
Розробка макетів брошур
Представлення матеріалів дослідження: брошура, буклет, вистава.

Оцінювання

Максимальна кількість балів за кожне завдання – 12 балів.
Учитель може оцінити роботу за такими критеріями:
• Завершеність:
Чи містить кожен розділ зібраних матеріалів достатню кількість інформації, необхідну для вирішення проблеми?
Чи не включені зайві матеріали?
• Зрозумілість:
Чи розміщені матеріали логічно?
Чи написані вони зрозумілою мовою, без граматичних і орфографічних помилок?
Чи забезпечує форма представлення найважливіших матеріалів й аргументів розуміння їхнього змісту?
• Інформативність:
Чи є інформація достовірною та перевіреною?
Чи охоплює інформація головні факти й найважливіші поняття?
Чи важлива зібрана інформація для розуміння проблеми?
• Доказовість:
Чи використовували студенти надійні, вірогідні та різноманітні джерела інформації?
Чи завжди вони довіряли джерелам інформації? Чи наводяться приклади та продумані аргументи на підтвердження певної позиції?
Чи використовувалися найвірогідніші джерела інформації?
• Наочність:
Чи відображають наочні матеріали специфіку теми?
Чи інформативні вони?
Чи є у кожного матеріалу назва або підпис?
Чим зацікавили представлені наочні матеріали інших студентів?
Чи допомагають наочні матеріали зрозуміти зміст конкретного розділу?
Естетика оформлення результату.
• Законність:
Не суперечить запропоноване рішення проблеми Конституції та законам України?
• Активність кожного учасника відповідно до його можливостей: ...
• Колективний характер прийнятих рішень. Характер спілкування та взаємодопомоги: ...
• Вміння презентувати проект: ...
Після закінчення проекту доцільно організувати обговорення, під час якого учні матимуть змогу оцінити проектну діяльність у цілому та особистий внесок кожного у загальну справу. Обмірковуючи досвід, набутий у процесі реалізації проекту, учні можуть відповісти на такі запитання:
Чого і як вони навчилися?
Що можна було б зробити інакше?
Яких умінь і навичок вони набули?
Які переваги надає групова співпраця?
Які були недоліки роботи в групах?
Корисні ресурси:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main/1421438175162749/page2 tp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05
• http://pravo-ukraine.org.ua/resyrsi/kz/konstitutsiya-ukrajini/rozdil-2-prava-svobodi-ta-obov-yazki-lyudini-i-gromadyanina/1
• http://remonty.co.ua/raznoe/3431-Dostupnoe-zhil-e-mezhdunarodnyiy-opyt.html
• http://realt.aviso.ua/uk/news?id=804b6ffe-04d7-46a6-9d5d-f7598751c364
• http://www.justinian.com.ua/article.php?id=2778
• http://textbooks.net.ua/content/category/7/84/13/
• http://pidruchniki.com/16330826/finansi/virishennya_zhitlovoyi_problemi-шляхи

• http://old.niss.gov.ua/Monitor/May08/10.htm
Дата публікації:

0 коментарі :