Таксономія Блума


Формування навичок мислення високого рівня.
У 1956 році Бенджамін Блум, професор Чикагського університету, запропонував теорію “Систематика (таксономія) освітніх цілей“, визначивши шість рівнів освітніх цілей – знання, розуміння, використання (знання низького рівня), аналіз, синтез та оцінювання (знання високого рівня), – які використовуються освітянами впродовж останніх п'ятдесяти років для визначення розвитку в учнів навичок мислення високого рівня. Ця система цілей отримала широке міжнародне визнання.
Піраміду Блума можна розглядати ще як структуру, яка допоможе вчителю класифікувати, а потім навчитися розробляти запитання різного рівня – для формування знань, розуміння, використання, аналізу, синтезу та оцінювання.
Знання (відтворення чи впізнавання інформації):
• знання термінології, основних фактів та елементів, знання класифікацій та категорій, принципів та узагальнень, теорій, моделей, структур;
• знання з предметних категорій; технологій та методів (літературна критика, аналіз історичних документів, способи розв'язування задач, стандарти для різних письмових жанрів).
Розуміння та інтерпретація:
• інтерпретація (перефразування з однієї мови чи знакової системи в іншу);
• наведення прикладів;
• класифікація за вивченими чи знайомими ознаками;
• підведення підсумків;
• встановлення взаємозв'язків;
• порівняння;
• пояснення.
Використання
(здатність використовувати інформацію та застосовувати знання в нових умовах):
• виконання завдань за відомою чи наданою вчителем інструкцією;
• виконання завдань за самостійно розробленою інструкцією.
Аналіз (ідентифікація частин та встановлення співвідношень між ними):
• диференціація (ділення цілого на складові);
• впорядкування за певною ознакою;
• визначення характерних ознак.
Синтез(здатність комбінувати нове ціле з частин для одержання більш загальної картини):
• створення нового “продукту” з окремих складових;
• планування (створення сценаріїв діяльності, дослідження, експерименту);
• генерування ідей, гіпотез, альтернативних рішень за певними критеріями.
Оцінювання (здатність визначати цінність чи можливість ефективного використання інформації, використовуючи відповідні критерії та стандарти (аргументувати оцінку):
• перевірка й оцінювання згідно певних критеріїв;
• критика, рецензування згідно певних критеріїв;
• ранжування (впорядкування) згідно суттєвих ознак.

Дата публікації:

0 коментарі :