Пам’ятка для внутрішнього аналізу нормативно-правового акта


 • Визначте назву нормативно-правового акта, з якого вміщено витяг.
 • З’ясуйте, про що йдеться в документі.
 • Установіть основні юридичні показники тексту (об’єкт регулювання, суб’єкт, тобто його правосуб’єктність, юридичний зміст, юридичні обставини тощо).
 • Розділіть текст на змістові частини, визначте критерії для виконання завдання.
 • Послідовно викладіть свої думки.
 • Зробіть висновок.

Загальний алгоритм розгляду юридичних задач рекомен­дується такий:
      1) ФАКТИ. Учасники в наведеній ситуації. Які події з  ними відбулися? Які саме факти важливі для правового ана­лізу, а що є другорядним? При цьому дуже важливо, щоб учні усвідомили: аналізуються тільки факти, наведені у конкретній життєвій ситуації. Ні в якому разі не можна щось домислювати, припускати наявність інших, не викладених у змісті задачі фактів, а тим більше – шукати правове розв’язання проблеми на їх основі. 
      2) ПРОБЛЕМИ. Які саме проблеми ми повинні розв’язати? Якими нормами права регулюється наведена ситуація?
      3) АРГУМЕНТИ. Які аргументи можна навести, поясню­ючи дії або бездіяльність кожного з учасників ситуації? Які нормативно-правові акти можна навести для захисту їх прав? Чи не базуються наші аргументи на емоціях, сумнівах чи припущеннях? Для неупередженості й об’єктивності спробуйте подивитися на дану проблему в ролі кожного із учасників наведеної ситуації.
     4) РІШЕННЯ. Яке рішення ми приймаємо, розв’язавши проблеми? Наші аргументи на користь того, що воно є єди­ним і правильним. До яких юридичних наслідків приведе наше рішення?

Вчимося  формулювати  усну  ( а  потім  і  письмову)   відповідь  при
аналізі  ситуацій  з використанням  нормативно-правових  актів:
 " Згідно  ст.№...  Закону  України (повна  назва)" - цитуємо  чітко  ту  частину  НПА,  якою  керуємося  при  вирішенні  ситуації- визначаємо  розв'язання  задачі.
Пам’ятка для зовнішнього аналізу нормативно-правого акта

 • Визначте назву нормативно-правового акта.
 • Визначте нормативно-правовий акт за юридичною чинністю, галузевою належністю.
 • З’ясуйте, ким і коли було видано даний нормативно-правовий акт.
 • Визначте, з яких частин складається документ.
 • Який предмет регулювання кожної частини?


Пам’ятка послідовності формулювання поняття за ознаками

o Охарактеризуйте поняття.
o Назвіть словосполучення, в яких воно вживається, сферу його вживання.
o Визначте всі можливі ознаки поняття: змістові та другорядні.
o Доберіть ключове слово.
o Доберіть родові та видові поняття, порівняйте їх, визначте родові та видові ознаки.
o Розмістіть ознаки в логічній послідовності.
o Сформулюйте визначення поняття.

Пам’ятка для розв’язування правової ситуації

 • Факти. Що відбулося? Хто є учасниками ситуації? Що про них відомо? Які факти є важливими, а які - другорядними?
 • Проблема. У чому полягає проблема? Якими нормативними актами регулюється проблема? Які питання нам треба з’ясувати, щоб розв’язати ситуацію?
 • Аргументи. Які аргументи можна навести для розв’язання ситуації? Обов’язково слід використовувати законодавчу базу на захист кожної зі сторін.
 • Висновок, рішення чи який може бути розв’язок ситуації. Чому саме такий висновок чи таке рішення? Які можуть бути наслідки такого розв’язку?
Дата публікації:

0 коментарі :