Пам’ятка для практичного застосування знань. Алгоритми роботи.

Аналіз нормативно-правового акту
 • Визначте назву нормативно-правового акта, з якого вміщено витяг.
 • З’ясуйте, про що йдеться в документі.
 • Установіть основні юридичні показники тексту (об’єкт регулювання, суб’єкт, тобто його правосуб’єктність, юридичний зміст, юридичні обставини тощо).
 • Розділіть текст на змістові частини, визначте критерії для виконання завдання.
 • Послідовно викладіть свої думки.
 • Зробіть висновок.
Алгоритм вирішення ситуативних задач
1. У даному випадку мають місце … ( конституційно -, адміністративно -, цивільно-, кримінально-, дисциплінарно-, сімейно-)-правові відносини, а саме відносини з приводу … (порушення права, вчинення адміністративного проступку, визнання правочину недійсним, вчинення злочину, застосування дисциплінарного стягнення, розірвання шлюбу)
2. Цей випадок регулюється нормами … (конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального, трудового, сімейного) права
3. Нормативною базою для його правового регулювання є … (Конституція України, Кодекс Адміністративного Судочинства, Кодекс України про Адміністративні Правопорушення, Цивільний Кодекс України, Кримінальний Кодекс України, Кодекс Законів про Працю України, Сімейний Кодекс України)

Алгоритм вирішення юридичних задач з цивільного права
1. Якою галуззю права регулюються ці відносини, яка нормативно-правова база існує із цього питання?
2. Проаналізувати ознаки правопорушення.
3. З’ясувати, який вид дієздатності у суб’єктів правовідносин та обсяг їх повноважень.
4. Які договірні чи позадоговірні відносини порушені?
5. Визначити деліктні відносини.
6. Зробити висновки, дати відповіді на поставлені питання у юридичній задачі

Алгоритм вирішення юридичних задач з кримінального права
1. Якою галуззю права регулюються ці відносини? Джерело регулювання-нормативно-правовий акт.
2. Дати кваліфікацію злочину.
3. Проаналізувати склад злочину:
· суб’єкт злочину
· об’єкт злочину
· суб’єктивна сторона
· об’єктивна сторона.
4. Які пом’якшуючі та обтяжуючі обставини?
5. Зробити висновки, дати відповіді на поставлені питання у юридичній задачі.

Загальний алгоритм розгляду юридичних задач рекомен­дується такий:
1) ФАКТИ. Учасники в наведеній ситуації. Які події з ними відбулися? Які саме факти важливі для правового ана­лізу, а що є другорядним? При цьому дуже важливо, щоб учні усвідомили: аналізуються тільки факти, наведені у конкретній життєвій ситуації. Ні в якому разі не можна щось домислювати, припускати наявність інших, не викладених у змісті задачі фактів, а тим більше – шукати правове розв’язання проблеми на їх основі.
2) ПРОБЛЕМИ. Які саме проблеми ми повинні розв’язати? Якими нормами права регулюється наведена ситуація?
3) АРГУМЕНТИ. Які аргументи можна навести, поясню­ючи дії або бездіяльність кожного з учасників ситуації? Які нормативно-правові акти можна навести для захисту їх прав? Чи не базуються наші аргументи на емоціях, сумнівах чи припущеннях? Для неупередженості й об’єктивності спробуйте подивитися на дану проблему в ролі кожного із учасників наведеної ситуації.
4) РІШЕННЯ. Яке рішення ми приймаємо, розв’язавши проблеми? Наші аргументи на користь того, що воно є єди­ним і правильним. До яких юридичних наслідків приведе наше рішення?

Вчимося формулювати усну ( а потім і письмову) відповідь при
аналізі ситуацій з використанням нормативно-правових актів:
" Згідно ст.№... Закону України (повна назва)" - цитуємо чітко ту частину НПА, якою керуємося при вирішенні ситуації- визначаємо розв'язання задачі.

Пам’ятка для зовнішнього аналізу нормативно-правого акта
 • Визначте назву нормативно-правового акта.
 • Визначте нормативно-правовий акт за юридичною чинністю, галузевою належністю.
 • З’ясуйте, ким і коли було видано даний нормативно-правовий акт.
 • Визначте, з яких частин складається документ.
 • Який предмет регулювання кожної частини?
Пам’ятка послідовності формулювання поняття за ознаками
o Охарактеризуйте поняття.
o Назвіть словосполучення, в яких воно вживається, сферу його вживання.
o Визначте всі можливі ознаки поняття: змістові та другорядні.
o Доберіть ключове слово.
o Доберіть родові та видові поняття, порівняйте їх, визначте родові та видові ознаки.
o Розмістіть ознаки в логічній послідовності.
o Сформулюйте визначення поняття.
 
Як розв'язувати правові задачі? Методичні рекомендації. Ружанцева Г.С.


Дата публікації:

0 коментарі :